പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂൺ 29, 2017 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

SSLC പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക്‌ നേടിയവരെ Dyfi വലിയോറ യൂണിറ്റ് അനുമോദിച്ചു

ഇമേജ്
വലിയോറ : വലിയോറ ഏരിയയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ SSLC പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്കുകൾ നേടിയ വിദ്യാർഥികളെ   Dyfi വലിയോറ യൂണിറ്റ്  അനുമോദിച്ചു

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക