പോസ്റ്റുകള്‍

ഓഗസ്റ്റ് 18, 2016 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

കർഷക ദിനാചരണത്തിൽ എം.പി.ബാവ യെ പ്രസിഡന്റ് v Kകുഞാലൻ കുട്ടി ആദരിച്ചപ്പോൾ

ഇമേജ്
വേങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കർഷക ദിനാചരണഠകർ ഷകർക്ക് ഗ്രീൻകാർഡ് വിതരണ0 പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞാലൻകുട്ടി നിർവ്വഹിക്കുന്നു