പോസ്റ്റുകള്‍

നവംബർ 7, 2015 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

election result in kerala 941 പഞ്ചായത്തുകളിൽ 490 LDF

ഇമേജ്
941 പഞ്ചായത്തുകളിൽ 490 LDF, 340 UDF, 25 BJP 152 ബ്ലോകുകളിൽ 93 LDF, 58 UDF, 0 BJP കേരളത്തിലെ 6 കോർപ്പറെഷനുകളിൽ 4 LDF, 2 UDF, 0 BJP 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ 9 LDF, 5 UDF, 0 BJP 86 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ 43 LDF, 41 UDF, 1 BJP

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക