പോസ്റ്റുകള്‍

ജനുവരി 24, 2015 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

മനുഷ്യശരീരത്തില് ഒരു മാംസപിണ്ഡമുണ്ട്

മനുഷ്യശരീരത്തില് ഒരു മാംസപിണ്ഡമുണ്ട്-അത് നന്നായാല് ശരീരം മുഴുക്കെ നന്നായി; അത് ദുഷിച്ചാലോ ശരീരം ആസകലം ദുഷിച്ചു. അതത്രേ ഹൃദയം!

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക