പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂലൈ 7, 2014 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

രണ്ട് വിമാനങ്ങളുടെ കൂട്ടിയിടി നിമിഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഒഴിവായത്. ഏറ്റവും വലിയ വിമാന ദുരന്തമായി മാറുമായിരുന്ന ഈ നിമിഷങ്ങള്‍

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക