പോസ്റ്റുകള്‍

മേയ് 23, 2014 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

വെള്ളം ഒയുകിവരുന്നത്‌ കാണുവാൻ കുട്ടികള് പുഴഓരത്ത് കാത്തുനിൽകുന്നത്‌ അപകടം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതകുടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രക്ശിതകളും നാടുകരും ജകൃത പുലർത്തണം

ഇമേജ്
വീണ്ടും മഴകാലം വരവായി..... ഒരു കടലാസു വഞ്ചി ഒഴുക്കി വിടാൻ തോന്നുന്ന ഒരു മഴക്കാലം .... ഓർമ്മയിലെ കൊതിയൂറുന്ന ഒരു  കുറച്ചു ദിവസത്തെ ഇടവേളക് ശേഷം വിണ്ടും മഴകാലം വരവായി തോടുകളിലും പുഴകളിലും പാടത്തും വെള്ളം ഉയർന്ന് വരുന്നു ഇതുകണ്ട് രസിക്കാൻ എന്ത്  രസമാണ് . വെള്ളം ഒയുകിവരുന്നത്‌ കാണുവാൻ കുട്ടികള് പുഴഓരത്ത് കാത്തുനിൽകുന്നത്‌ അപകടം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതകുടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രക്ശിതകളും നാടുകരും ജകൃത പുലർത്തണം  

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക