പോസ്റ്റുകള്‍

മേയ് 22, 2014 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

വലിയോറ എന്ന സ്ഥലം കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു സ്ഥലമാണ്‌

ഇമേജ്
വലിയോറ  എന്ന  സ്ഥലം  കേരളത്തിലെ  മലപ്പുറം  ജില്ലയിലെ  വേങ്ങര  പഞ്ചായത്തിലെ  ഒരു  കൊച്ചു  സ്ഥലമാണ്‌ വലിയോറ ഇലുടെ കടലുണ്ടി പുഴാ കടന്നു  പോകുന്നു  മറുവശം വലിയോറ പാടമാണ്. കുടാതെ  വലിയോരയിലെ മറ്റരു പാടമാണ് കുറുകപടം വലിയോറ ഇലെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകള്  ; 1 അരികുളം 2 തറട്ടല് 3 പുലരി 4  ചുള്ളിപറമ്പ്  5  ചിനക്കല് 6 അമരിപടി 7  പുത്തനങ്ങാടി  8   മിനിബസറു 9 പറമ്മല് 10കാക്കംബെർ സിറ്റി  11 പടിക്കപറ 12  അടക്കപുര 13 മുതലമാട് 14  കളികടവ്  15  പണ്ടികസാല

അര്കെങ്ങിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈഫോണിനെ

ഇമേജ്
അര്കെങ്ങിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈഫോണിനെ

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക