ഏട്ട പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സമുദ്രജലമൽസ്യമാണിത് English Name : Blacktip Sea Catfish

ഏട്ട പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സമുദ്രജലമൽസ്യമാണിത്. ശുദ്ധജലത്തിലും കടൽവെള്ളത്തിലും ഉണ്ട്. English Name : Blacktip Sea Catfish