വി വി സി വലിയോറയുടെ ടൂർളാമ്മേണ്ട്ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്