02/04/2017

വോളിബോൾ ട്യുർലമെൻറ് വലിയോറ ടീം വിജയികളായി

വലിയോറ:ഇന്നലെ രാത്രി 7Pm മുതൽ കോട്ടക്കൽ ആട്ടീരി പാടിയിലെ ഫെഡ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന വോളിബോൾ ട്യുർലമെന്റിൽ വെള്ളച്ചാലിനെ തുടർച്ചയായ മൂന്നു സെറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി വലിയോറ ടീം വിജയികളായി

No comments:

Post a Comment