23/04/2017

കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി 30 km കണ്ണ് കെട്ടി ബൈക്കോടിച്ചു


സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരാണോ?
സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ ഐഡിയൽ ഡ്രീമേഴ്സ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയും .. വേങ്ങര മിനി ബസാർ സാഗർ ആർട്സ് & സ്പോട്സ് ക്ലബ്ബും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സുജിത്ത് കോട്ടമാട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി 30 km കണ്ണ് കെട്ടി ബൈക്കോടിച്ചു  .വേങ്ങര  സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു .വീഡിയോ <
 <!-

No comments:

Post a Comment