08/07/2016

തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനഫണ്ടിന്റെ 10 % മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനു വേണ്ടി നിർബന്ധമായും മാറ്റിവെയ്ക്കാൻനിർദേശമുണ്ടത്രെ.b

പോരെങ്കിൽ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ (10000), സംസ്ഥാന ശുചിത്വ മിഷൻ (10000), ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തനതുഫണ്ട് (5000) എന്നിവയിലൂടെ 25000 രൂപ ഓരോ വാർഡിനും ശുചീകരണ പരിപാടികൾക്കായിലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വാർഡിലെയും വാർഡ് മെമ്പർ അധ്യക്ഷനും ആരോഗ്യപ്രവർതകൻ കൺവീനറും ആയ വാർഡ് തല ശുചിത്വ സമിതികൾക്കാണ് 25000 രൂപ വരെയുള്ള ഈ ഫണ്ട് ലഭിക്കുക . മാലിന്യനിർമാർജനത്തിനായി തെറ്റില്ലാത്ത അളവിൽ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ജനകീയ മോണിറ്ററിങ് ആണ് ഇനി വേണ്ടത് (ഇന്നത്തെ ബജറ്റിൽ നിന്ന് അല്ല)

No comments:

Post a Comment