17/06/2016

വേങ്ങര പഞ്ചായത്ത് അനുമോദിക്കുന്നു

അനുമോദിക്കുന്നു: !!വേങ്ങര പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ നിന്നും SSLC. +2 പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ എ.പ്ലസ് നേടിയവരെ വേങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുമോദിക്കുന്നു: ഫോട്ടോ, മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കോപ്പി സഹിതം ഇന്ന് വൈകു: 5 മണിക്ക് മുമ്പായി വേങ്ങര പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുക. ഫോൺ: 0494 245 O226 (info : tousufali valiyora )

No comments:

Post a Comment