24/01/2015

മനുഷ്യശരീരത്തില് ഒരു മാംസപിണ്ഡമുണ്ട്

മനുഷ്യശരീരത്തില് ഒരു മാംസപിണ്ഡമുണ്ട്-അത് നന്നായാല് ശരീരം മുഴുക്കെ നന്നായി; അത് ദുഷിച്ചാലോ ശരീരം ആസകലം ദുഷിച്ചു. അതത്രേ ഹൃദയം!

No comments:

Post a Comment